yesterdaysprint:

yesterdaysprint:

Life Magazine, April 1915